• Hurtig Levering
  • Butikker over hele landet
  • Vores Farvekollektioner

Kemetyl T-blå Sprinklervæske

Tilgængelige størrelser 4L
Kemetyl T-Blå® Spolarvätska fjerner effektivt vejsalt, trafikfilm, olie og andre smudspartikler på bilens ruder, lygter og spejle. Indholdet skader varken vinduesviskere, gummilister, billak eller polykarbonat. Færdigblandet.
Mildt doft
-18C
God rengöring
Kemetyl T-Blå® Spolarvätska fjerner effektivt vejsalt, trafikfilm, olie og andre smudspartikler på bilens ruder, lygter og spejle. Indholdet skader varken vinduesviskere, gummilister, billak eller polykarbonat. Færdigblandet.
Mildt doft
-18C
God rengöring

Beskrivelse

Brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fram varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indåndning af damp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Forsæt skylning. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Indholdet/beholderen bortskaffes til et anerkendt affalsdepot.

Teknisk-/Sikkerhedsinformation

Antal lag 1
    Indlæser