• Hurtig Levering
  • Butikker over hele landet
  • Vores Farvekollektioner

Salgs- og leveringsbetingelser

Tilbud bliver først bindende ved Akzo Nobel Deco A/S ' ordrebekræftelse.

Tilbud bliver dog også bindende ved ordres afgivelse til Akzo Nobel Deco A/S ' repræsentant eller agent, medmindre Akzo Nobel Deco A/S uopholdeligt efter at have modtaget meddelelse om ordren erklærer, at denne ikke kan accepteres.

Prisen er den på ordrebekræftelsens dato gældende.

Såfremt der i tiden mellem ordrebekræftelse og levering sker stigninger i råvarepriser, overenskomstbestemt arbejdsløn, arbejdsgiverafgifter af enhver art, vareskatter, toldsatser, import/eksportafgifter eller andre offentlige afgifter, den danske krones vekselkurs eller andre forhold uden for Akzo Nobel Deco A/S ' kontrol, er Akzo Nobel Deco A/S berettiget til at forhøje prisen tilsvarende.

Såfremt Akzo Nobel Deco A/S ønsker at forhøje prisen i henhold til foregående stykke, skal dette så vidt muligt meddeles køber inden varens afsendelse
Levering sker ab fabrik eller lager. Akzo Nobel Deco A/S drager omsorg for afsendelse og vælger forsendelsesmåden. Forsendelsen foregår for køberens regning og risiko.

Varen leveres i Akzo Nobel Deco A/S' standardkvalitet, medmindre andet aftales.

Såfremt varen er fremstillet i henhold til køberens særlige krav, er Akzo Nobel Deco A/S berettiget til at levere indtil 10% mere end den aftalte mængde.

Varen forsendes i Akzo Nobel Deco A/S' standardemballage og forsynes i øvrigt med sådan udvendig emballage, som af Akzo Nobel Deco A/S anses for nødvendig og tilstrækkelig til forsendelsen. Emballage er indbefattet i prisen, medmindre andet er aftalt.

Kun emballage, der er mærket returemballage, tages tilbage, og forudsat denne emballage tilbagesendes uden omkostninger for Akzo Nobel Deco A/S og modtages i ubeskadiget stand .

Akzo Nobel Deco A/S forpligter sig til at træffe passende foranstaltninger for at foretage rettidig levering. Såfremt der alligevel indtræder forsinkelse,er Akzo Nobel Deco A/S berettiget til at udskyde leveringstidspunktet i op til 30 dage, uden at køber er berettiget til at annullere ordren. Forsinket leverance berettiger ikke køber til erstatning.

Akzo Nobel Deco A/S er, uanset hvorvidt en ordre annulleres, ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab, herunder køber påførte dagbøder.
Akzo Nobel Deco A/S ` betalingsbetingelser er netto kontant. I faste kundeforhold kan der træffes anden betalingsaftale, i hvilke tilfælde betalingsfristen er anført på fakturaen.

Betales forfaldne beløb ikke rettidigt, beregner Akzo Nobel Deco A/S sig morarente med 1,9% pr. måned fra det tidspunkt, fakturabeløbet var forfalden til betaling.

Betalingsanvisninger, herunder ved elektroniske betalinger/betalingsanvisninger, checks eller gældsbeviser anses ikke som betaling, før fuld indfrielse har fundet sted.
Køberen bør følge Akzo Nobel Deco A/S' anvisninger om produktets opbevaring og anvendelse.

Tekniske oplysninger, specifikationer, produktinformationer, kataloger, brochurer, brugsanvisninger m.m. om produkters funktion, anvendelse og andre tekniske data kan kun anses for vejledende ved valget af produkt- og arbejdsmetode. Akzo Nobel Deco A/S ' informationer er baseret på laboratorieforsøg og/eller anvendelsestekniske forsøg og er alene vejledende. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for Akzo Nobel Deco A/S' kontrol, påtager Akzo Nobel Deco A/S sig ikke ansvaret for de opnåede resultater.
Akzo Nobel Deco A/S yder gerne vejledning ved valg af maleprodukter. Denne service betyder ikke, at Akzo Nobel Deco A/S påtager sig rådgivnings eller instruktionsansvar. Et sådant ansvar kan kun accepteres, hvis der foreligger et skriftligt tilsagn desangående fra Akzo Nobel Deco A/S.
Såfremt den leverede vare ikke svarer til de af Akzo Nobel Deco A/S opgivne specifikationer, til de af køberen stillede skriftlige krav, eller varen ikke er af sædvanlig kvalitet, har Akzo Nobel Deco A/S pligt til, hvad enten dette skyldes en påviselig fejl fra Akzo Nobel Deco A/S ' side eller ikke, at levere en ny, fejlfri vare i stedet. Sådan erstatningsleverance sker uden udgift for køberen, når køberen returnerer den mangelfulde vare. Såfremt den leverede vare er helt eller delvis forbrugt, eller varen er udgået af Akzo Nobel Deco ´s sortiment, kan Akzo Nobel Deco A/S dog vælge at tilbagebetale fakturaprisen for den mangelfulde vare i stedet for at levere en ny vare.

Udover pligten til at levere en erstatningsleverance har Akzo Nobel Deco A/S ikke ansvar for tab, herunder ved ødelagt produktion, for driftstab, avancetab, renter eller andet indirekte tab herunder dagbøder pålagt køber, som følge af, at en leverance har vist sig at være mangelfuld.

Mangler og fejl, som skyldes uhensigtsmæssige forhold under transport, håndtering og lagring uden for Akzo Nobel Deco A/S ' kontrol er Akzo Nobel Deco A/S uvedkommende.
Køber har pligt til at undersøge det købte umiddelbart efter modtagelsen.

Det påhviler køberen uopholdeligt og senest 8 dage efter modtagelsen at meddele Akzo Nobel Deco A/S sådanne fejl og mangler ved det leverede, som køber har eller burde have konstateret.

Reklamation skal dog altid ske senest 12 måneder efter leveringen. Ved leverancer til byggearbejder i Danmark forlænges fristen for reklamation til 5 år fra byggeriets aflevering, dog højst 6 år fra leveringen til køberen. Ved reklamation efter nævnte frister har køberen mistet sine rettigheder til at gøre indsigelse.

Returnering af fejlbehæftede varer skal ske efter aftale med Akzo Nobel Deco A/S. Returneringen sker for købers regning og risiko, medmindre andet er aftalt.
Akzo Nobel Deco A/S ' ansvar dækker udelukkende direkte person- eller tingsskade, som bevisligt er opstået som følge af mangler eller fejl ved det leverede.

Akzo Nobel Deco A/S er således uden ansvar for enhver skade, som kan tilskrives urigtig anvendelse eller usædvanlig brug af varen, herunder dens benyttelse på underlag eller dens udsættelse for påvirkning af for eksempel vejrlig eller fugtighed, hvortil varen ikke er beregnet. Ligeledes er Akzo Nobel Deco A/S uden ethvert ansvar for skade som følge af utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig opbevaring.

Indtræder der ansvar i medfør af foranstående, omfatter ansvaret dog ikke driftstab, tidstab og lignende indirekte tab. Medmindre andet er aftalt, er ansvaret for tingsskade begrænset til kr. 1.000.000,00.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod køberen om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal køberen straks underrette Akzo Nobel Deco A/S.

Akzo Nobel Deco A/S og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.
I alle forhold udenfor Akzo Nobel Deco A/S´s fulde kontrol herunder arbejdskonflikter uanset konfliktens årsag, maskinsammenbrud, edb eller telekommunikationssvigt, brandskade, svigtende tilførsel af råvare, regeringsforanstaltninger, krig og uroligheder er Akzo Nobel Deco A/S berettiget til at udskyde leverancen, indtil forhindringen ophører. Såfremt Akzo Nobel Deco A/S vil udskyde leverancen i henhold til nærværende bestemmelse, skal Akzo Nobel Deco A/S straks underrette køber herom.

Begge parter er dog berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden at annullere ordren, hvis der hengår eller vil hengå urimelig lang tid forinden levering er mulig.
Indlæser